Gu Guanyin Chansi (Old Guanyin Zen Temple), Xi’an City.

Gu Guanyin Chansi (Old Guanyin Zen Temple), Xi’an City.