yansanniang: 「空山雪寒」犹记当年,雪似梅花,梅花似雪。旧事无人说,犹恨轻…

yansanniang:

「空山雪寒」
犹记当年,雪似梅花,梅花似雪。
旧事无人说,犹恨轻离别。

积雪满山寒,问君何时归?

@纳梨酱

Traditional Chinese Hanfu.