xiao3la4jiao1:

xiao3la4jiao1:

  More reconstructions of Tang dynasty women’s hairstyles, found on baidu (link)