yansanniang: 青青子衿,悠悠我心。纵我不往,子宁不嗣音?青青子佩,悠悠我思…

yansanniang:

青青子衿,悠悠我心。纵我不往,子宁不嗣音?
青青子佩,悠悠我思。纵我不往,子宁不来?
挑兮达兮,在城阙兮。一日不见,如三月兮。

@_子楚

Traditional Chinese Hanfu in the style of the Ming dynasty.