xxxshakespearexxx: -薄荷白 Traditional Chinese…

xxxshakespearexxx:

-薄荷白

Traditional Chinese Hanfu.